تکلیف مالک به صیانت از حق مالکیت املاک در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22059/jorr.2023.347733.1009180

چکیده

نظام حقوقی ایران حمایت مطلق از مالک را فراهم می‌‌کند، به‌گونه‌ای که سهل‌انگاری مالک تأثیری در حق او ندارد. این موضوع هم در سند عادی مطرح است و هم سند رسمی. نتیجۀ این امر افزایش سهل‌انگاری مالکان است، به‌گونه‌ای که گاهی عامل پیروزی در دعوا استناد به سهل‌انگاری بوده و گاهی به‌سبب عدم توسعۀ امکانات ثبتی، مالکان نمی‌توانند به‌موقع از وقوع جرم مطلع شوند و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. سهل‌انگاری مالکان سبب می‌شود که ارتکاب جرم انتقال مال غیر آسان شود و درنتیجه نظم معاملاتی و رفاه اجتماعی کاهش یابد. تکلیف مالک به صیانت از حق به‌علت دشوار شدن ارتکاب جرم، هزینۀ اجرایی کمتری بر جامعه تحمیل می‌‌‌کند و موجب کاهش جرم و دعاوی خواهد شد. این تکلیف مبین لزوم اعلام معامله و سرپرستی از مال و جلوگیری از تعدیات دیگران است. با توجه به متون شرعی، تحمیل تکلیف صیانت از حق به مالک مخالفتی با شرع ندارد. ضمانت اجرای نقض این تکلیف می‌‌‌تواند حسب مورد غیرقابل استناد بودن اسناد عادی غیرمقرون به ادلۀ شرعی دال بر مالکیت فعلی و ضبط مال از مالک باشد. با این حال، تحمیل چنین تکلیفی نیازمند فراهم کردن امکاناتی است که برخلاف تشریفات ثبتی، از خصیصۀ سهولت و سرعت برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Owner's Duty to Protect the Real Estate’s Property Right in Iranian Law

نویسندگان [English]

 • Arezo Akbari 1
 • Jalil Ghanavati 2
1 Private law Department, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 Private law Department, Faculty of law, College oF Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Iran's legal system provides absolute protection to owners in such a way that negligence of the owner has no effect on his right. This issue is discussed both in non-registered and registered documents. The result of this is the increase in negligence of the owners as, sometimes the cause of victory in a lawsuit is citing the negligence, and sometimes due to the lack of development of registration facilities, owners cannot be informed of the occurrence of the crime timely and take preventive measures. Negligence of the owners makes committing the crime of transfer of other’s property easy and so, trading order and social welfare will decrease. Due to the difficulty of committing crime. obligation to protect his right imposes a lower enforcement costs on the society and will reduce crime and lawsuits. This duty contains the necessity of announcing transactions and taking care of the properties and preventing encroachments of others. According to Sharia’s texts, imposing this duty is not against the Sharia. The penalty for violation of this duty could be, as the case may be, inadmissibility of non-registered documents as an evidence of current ownership lonely and sometimes confiscation of property from the owner. However, imposing such a duty requires the provision of facilities that, unlike registration formalities, have the characteristics of ease and speed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Duty of the Owner
 • Absolute Protection of the Owner
 • Negligence
 • Protection of Property Right
 • Trade Order
 1. ابهری، حمید (۱۳۸۷). نقش سند رسمی در بیع املاک. پژوهش‌های حقوقی، ۷(۱۴)، ۱۸۵-۲۱۰.
 2. اسلامی، سید محمدهادی؛ قنواتی، جلیل و حیدری، عباسعلی (۱۳۹۷). تفسیر مادۀ ۶۲ قانون احکام‌‌‌ دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۱۱(۱)، ۳۷-۵۸.
 3. امینی، منصور (۱۳۸۸). نقش ثبت سند در بیع مال غیرمنقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران، تحقیقات حقوقی، ۱۲(۴۹)، ۲۱۱-۲۳۸.
 4. امینی، منصور و خداداد، جنت (۱۴۰۰). ارزیابی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول. پژوهشگاه قوۀ قضاییه، 1(۱)، ۱۸۱-۲۱۳.
 5. انصاری، شیخ مرتضی ( ۱۴۱۹ق). فرائدالاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
 6. پیلوار، رحیم و صفرپور، حاتمه(۱۴۰۰)، اهمیت اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی معاملات اراضی و املاک جهت تثبیت مالکیت خصوصی، پژوهش حقوق ثبت، ۱(۱)، ۱۵-۳۰.
 7. تفکریان، محمود (۱۳۹۱). حقوق ثبت املاک. تهران: نگاه بینه.
 8. سادات اخوی، سید محسن و طباطبایی، سید مرتضی (۱۳۹۸). تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام‌‌‌ دائمی برنامه‌های توسعه. مجلۀ حقوقی دادگستری، ۸۳(۱۰۸)، ۱۴۱-۱۵۹.
 9. طباطبایی حصاری، نسرین و کاظمی، محمود (۱۳۹۲). جایگاه حمایت از اشخاص ثالث در نظام‌های ثبت املاک. مطالعات حقوق تطبیقی، ۴(۱)، ۱۳۷-۱۵۴.
 10. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن (بی‌تا). خلاف. قم: مؤسسۀ النشر الإسلامی.
 11. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۶). اخلاق و حقوق. فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، ۲(۱و ۲)، ۸۵-۸۸.
 12. کارچانی، مهدی و مددی، هدی (۱۳۹۸). گزارش نشست نقد رای (دادگاه تجدیدنظر استان). فصلنامۀ رای: مطالعات آرای قضایی، ۸(۲۶)، ۱۶۵-۱۸۶.
 13. محقق داماد، سید مصطفی (۱۴۰۶ق). قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
 14. مصطفوی، سید محمدکاظم (۱۴۲۱ق). القواعد الفقهیه. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
 15. مطهری، مرتضی (۱۳۸۲). تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: صدرا.
 16. مطهری، مرتضی (۱۳۹۶). خاتمیت. تهران: صدرا.
 17. مطهری، مرتضی (۱۳۸۹). یادداشتهای استاد. تهرانُ: صدرا.
 18. مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۱۶ق). انوارالاصول. قم: نسل جوان.
 19. موئسسۀ دایره‌المعارف فقه اسلامی (۱۳۸۲). فرهنگ فقه فارسی. قم: دایره‌المعارف فقه اسلامی.
 20. میرزانژاد جویباری، اکبر (۱۳۹۷). درنگی پیرامون مواد ۴۷،۴۶،۲۲ و ۴۸ قانون ثبت به بهانه نظریه جدید شورای نگهبان، فصلنامۀ أای (مطالعات آرای قضایی)، ۵(۱۴)، ۷۳-۳۵.
 21. نایینی، محمدحسن (بی‌تا). فوائدالاصول، قم: مؤسسۀ نشرالاسلامی.
 22. نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲).جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام. بیروت: دارالاحیا التراث العربی.
 23. نراقی، ملا احمد (۱۴۰۸ق)، عوائدالایام. قم: مکتبه بصیرتی.

References

 1. Abhari, H. (2008). The Role of Official Document in the Sale of Real Estates. Legal Research, 7(14), 185-210. (in Persian)
 2. Amini, M. (2008). the role of registered document in the sale of immovable property in French law and its admissibility in Iranian law. Legal Research, 12(49), 211-238. (in Persian).
 3. Amini M., & Khodadad, J. (2021). Evaluation of the Project to oblige the official registration of real estate transactions with a comparative approach. Journal of Registration Law, 1(1), 181-214.
 4. Ansari, S. M. (1998). Faraed al-Asul. Qom: Majma-al-Fikr al-Islami.(in Arabic)
 5. Ben-Shahar, O.(1997 May). property rights in stolen goods:an economic analysis. University of Michigan.
 6. Eslami, S. M. H., Qanawati, J., & Heydari, A. A.(2017). Comments on Article 62 of the Act on Permanent Decrees on Development Program s of the Country approved on 11/10/2015. Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, 11(1), 37-58. (in Persian).
 7. Griggs, L., & Low, R. (2011). Identity fraud and land registration systems: An Australian perspective. The Conveyancer and Property Lawyer, 75(4), 285-308.
 8. Islamic Jurisprudence Encyclopaedia Institute (2012). Farsi Fiqh Culture. Qom: Islamic Jurisprudence Encyclopaedia Institute.
 9. Katouzian, N. (2008). Ethics and Laws. Ethics Quarterly in Science and Technology, 2(1 and 2), 85-88(in Persian).
 10. Makarem Shirazi, (1995). Anwar- al-Usoul. Qom: Nasle Javan Publications. (in Arabic)
 11. Markesinis, S. B., Unberath, H., & Johnston, A. (2006). The german Law of Contract. London, Hart publishing.
 12. Arthur, M. W. (2018). Publicity and privacy in land registration in Scotland(Doctoral dissertation, University of Glasgow, Glasgow).
 13. Mirzanzad Joybari, A. (2017). Controversy around Articles 22, 46, 47 and 48 of the Registration Law under the pretext of the new Declaration of the Shoraye Negahban. Case Review Quarterly Journal, 5(14).73-35. (in Persian)
 14. Mohagheq Damad, S.M. (1985). Rules of Jurisprudence. Tehran: Islamic Sciences Publishing Center. (in Persian)
 15. Mostafawi, S. M. K. (2000). Rules of Jurisprudence. Qom: Islamic Publication Institution (in Arabic)
 16. Motahari, M. (2008). Education and Upbringing in Islam. Qom: Sadra Publishing Institute. (in persian)
 17. Motahari, M.(2017). Khatamiat. Qom: Sadra Publishing Institute. (in Persian)
 18. Motahari, M. (2010). Teacher's Notes. Qom: Sadra Publishing Institute. (in Persian)
 19. Najafi, M. H. (1963). Jawaher -al-Kalam in Explaining the Laws of Islam. Beirut: Dar-Al-Ahia of Arabian Heritage. (in Arabic)
 20. Naraghi, M. A.(1987). Awaed-al-ayyam. Qom: Basirati School. (in Arabic)
 21. Nayini, S. M. H. (Bita). Fawaed al-Asul. Qom: Nashr -Al-Eslami. (in Arabic)
 22. Karchani, M., & Madadi, H. (2019). Report of Meeting about Analyzing the Judgments (appeal court); The Possibility of Annulment of an Official Deed as Mortgage on the basis of non registerd Deed of sale with advance date. Ray Journal, 8(26), 165-186 (in Persian)
 23. Pilvar, R., & Safarpour, H. (2021). The importance of granting absolute credit to official deeds of land and property transactions to stabilize private ownership. Judiciary Research Institute, 1(1), 15-30. (in Persian)
 24. Sadat Akhavi, S. M., & Tabatabaei, S. M. (2018). The analysis of the absolute authenticity of official documents in the light of the rules of the permanent regulations of development plans. Judicial Law Journal, 83(108), 141-159. (in Persian)
 25. Salomons, A.F, (2009). Good Faith acquisition of movables. Towards a European Civil Code, 4th fully Revised and Expanded Edition, AS Hartkamp, MW Hesselink, EH Hondius, CE du Perron and C. Mak, eds., Kluwer Law International, Forthcoming, 1-18.
 26. Schwartz, A., & Scott, R. E. (2011). Rethinking the laws of good faith purchase. L. Rev., 111, 1332-1384.
 27. Tusi, A. J. M. B. H. (No date). Khalaf. Qom: Islamic Publishing Corporation (in Arabic).
 28. Tabatabai Hessari, N., & Kazemi, M. (2012). Situation of Third Party in Land Registration Systems. Comparative Law Studies Journal, 4(1), 154-137 (in Persian).
 29. Tafakkorian, M. (2011). Real Estate Registration Rights. Tehran: Negah Bayyeneh Publications. (in Persian)