اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته‌اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی‌تأثیر می‌دانند. در این میان نظر‌های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی و شرایط لازم برای او، متفاوت خواهد بود؛ آنچه ضروری به نظر می‌رسد این است که نظرات و ادلۀ مطرح شده از طرف فقهای موافق و مخالف بررسی و منشأ اختلافات از میان نوشته‌های ایشان استخراج شود و بعد از مقایسۀ ادله و مبانی اقوال، نظریه‌ای که به صحت و درستی نزدیک‌تر است، برگزیده شود و به این وسیله نظر جامع،بدون اشکال و دقیق در مورد شرطیت عدالت وصی،حاصل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirement of Successor's Justice in Contractual Will from the Viewpoint of Imamiah Jurisprudents

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ahmad Mirhosseini Niri 1
  • Mohammad Ja'far Sadiqpur 2
1 Assistant Professor of Department of Islamic Jurisprudence and Law Principles, College of Farabi, University of Tehran
2 M. A. Student of College of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

Imamiah jurisprudents have disagreed about the requirement of successor's justice in contractual will from past to now. Some of them have considered it as the condition of accuracy of will, and others consider it ineffective in accuracy and inaccuracy of will. Considering that this issue has much scientific and practical results and that if we accept any of these two views, our understanding of the successor and his essential conditions will be different, it seems necessary that the opinions and reasons raised by agreeable and disagreeable jurisprudents are examined and the origin of differences is extracted among their writings, and after comparing their reasons and basics, the more accurate theory is chosen, and thereby a comprehensive, accurate and exact view about the requirement of successor's justice is accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • reliability
  • requirement
  • Successor
  • Testator
  • will