استفاده بدون جهت در فقه اسلامی و حقوق تطبیقی

نویسنده

تلفن نویسنده: 6166186 0251

چکیده

قواعد حقوقی دارای مبانی عام عقلایی هستند که در نظام‌های حقوقی مختلف وجود دارند . قاعده «استفاده بدون جهت» یکی از موجبات ضمان قهری در حقوق فرانسه است. قاعده مذکور با اختلاف برداشت در معنای جهت و سبب در فقه اسلامی نیز وجود دارد. عدم آشنایی با فقه اسلامی سبب توهم عدم وجود چنین قاعده‌ای نیز در فقه اسلامی شده است. مواد مربوطه به موضوع این قاعده در قانون مدنی نیز از فقه اسلامی اخذ شده است. مقاله پیش رو با دو قید اختصار و استدلال معنا و مبانی و بعضی موارد این قاعده را در دو نظام حقوقی فرانسه و فقه اسلامی مورد مطالعه قرار داده و ضمن تأکید بر وجود چنین قاعده‌ای در فقه اسلامی، مواد مربوطه به محتوای این قاعده در قانون مدنی را نیز برگرفته از فقه اسلامی برشمرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The law regulations enjoy general foundations irrespective of the system in which they exist. The regulation of "unjust enrichment" is one of the causes of automatic liability in the legal system of France. There exists the same regulation, with a difference in conception of its Consideration and Cause, in Islam's jurisprudence too. Misunderstanding and lack of an enough acquaintance with Islamic jurisprudence has culminated in this illusion that the system is devoid of such a regulation; yet, the article in Iran's civil law have been derived from this undoubtedly existing regulation in Islamic jurisprudence.
The present article, comparing and contrasting Islam and France legal systems, studies the real sense and basis of some cases pertaining to the regulation in question. At the end the articles derived from the regulation in civil law of Iran have been mentioned too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic jurisprudence
  • liability in the wake of possession
  • Natural Law
  • unjust enrichment