تعمیم حکم به استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از مباحث مهم در علم فقه و اصول، مسئله راه‌های تعدی از نصوص شرعی است که به موازات آن، بحث راه‌های کشف علت نیز مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد که این مسئله هنوز جایگاه شایسته خود را در فقه شیعه، به دست نیاورده است. نوع فقهای شیعه برای تعدی حکم از مورد نص، علاوه بر استفاده از قیاس منصوص‌العله و قیاس اولویت، به تنقیح مناط، الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع، استناد می‌کنند. در مقابل، قیاس، استحسان و مصالح مرسله، مستند اهل سنت برای انجام این کار است. تنقیح مناط خود به دو نوع تقسیم می‌شود: تنقیح مناط قطعی و تنقیح مناط ظنی. هرجا فقها به تنقیح استناد می‌کنند، مرادشان تنقیح مناط قطعی است و اساساً تنقیح مناط ظنی را قیاس باطل، به شمار می‌آورند..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Universalization of Commandment by Discovering the Reason in the View of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yazdani 1
  • Hossein Saberi 2
چکیده [English]

One of the important discussions in Islamic Fiqh and Usul (jurisprudence), is the issue of going farther verified religious text (Nass), as well as the ways of discovering the reason of a commandment. It seems that this subject has not yet reached its proper place in Shi’i Fiqh. While Imami jurists use some methods to go farther the commandment of the Nass, including one named “discovering the basis of commandment” or Tanghihe manaat, Sunni jurists apply different ones to reach the same goal. Considering the vague definitions of these concepts, studying some cases of universalization of commandment by jurists, would be helpful to understand what they exactly meant. In this essay we try to discuss some examples in the works of Imam Khomeini, getting more familiar with his opinions in Fiqh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adequacy of subject and commandment
  • Elgha’
  • Khosusiyat
  • Mansusol-ellah
  • Tanghihe manaat