مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

آنچه از بسیاری از روایات، برداشت می‌شود این است که صحت یا اباحۀ برخی از افعال عبادی یا غیرعبادی زوجه، به اذن زوج منوط است. اما تبیین محدودۀ تکلیف زوجه در استیذان از زوج و محدودۀ اختیارات وی در انجام دادن چنین افعالی، نیازمند بررسی مؤلفه‌هایی است که شاید بر این مسئله و حکم آن تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری امور مذکور یعنی دایرۀ لزوم متابعت از شوهر در صورت تغییر هر یک از این مؤلفه‌ها شاید گسترده‌تر یا محدودتر شود. این مؤلفه‌ها عبارتند از نحوۀ بیان اذن، تبعیت اذن از نحوۀ تصور حق استمتاع برای زوج، ارتفاع و عدم ارتفاع اسباب اذن و در نهایت نوع عقد ازدواج که به‌صورت دائم یا موقت باشد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Things that in commandment from husband permission is effective

نویسنده [English]

 • Mehdi Sajedi
Faculty member of the University of Quran and Hadith
چکیده [English]

There are many REVAYAT that express that husband permission is necessary in any religious act (MOSTAHAB) and non- religious act. It means done properly of these activities is required to husband permission. But to understand extent of authority for wife in these activities, it is required to study effective commandments related to this subjects, such as quality of Foreman right, quality of permission issuance, duration of permission and kind of marriage contract. It means this commandments cause for limitation or extension of authority for wife in to obey of husband.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreman right
 • husband permission
 • permission duration marriage contract
 • Wife
 1. قرآن کریم.
 2. آملی، میرزا محمد تقی (1380). مصباح الهدی فی شرح عروه‌الوثقی، ج 9، تهران: انتشارات مؤلف.
 3. ابن‌منظور، محمد‌بن مکرم (1414هـ). لسان العرب، ج 14 و 15، بیروت: دارصادر.
 4. اردبیلی (مقدس)، احمدبن محمد (1403هـ). مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین.
 5. اراکی، شیخ محمد علی (1413هـ). رسالتان فی الارث و نفقه الزوجه، قم: مؤسسۀ در راه حق.
 6. اشتهاردی، علی‌پناه (1417هـ). مدارک العروه، ج 21، تهران: دارالأسوة للطباعة و النشر.
 7. اصفهانی (راغب)، حسین‌بن محمد (1412هـ). المفردات فی غریب القرآن، بیروت: انتشارات دارالعلم.
 8. اصفهانی، محمد حسین (1409هـ). الاجاره، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین.
 9. --------------- (1418هـ). حاشیه بر مکاسب، ج 2، قم: انتشارات محقق.
 10. انصاری، مرتضی (1415هـ). مکاسب، ج 3، قم: انتشارات کنگرۀ جهانی شیخ اعظم.
 11. حلی، حسن‌بن یوسف (1413هـ). قواعد الاحکام، ج 2، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین.
 12. حلی (فخرالمحققین)، محمدبن حسن (1387). ایضاح الفوائد، ج 2، قم: انتشارات مؤسسۀ اسماعیلیان.
 13. حسینی، عبدالفتاح (بی‌تا). العناوین الفقهیه، ج 2 بی‌جا: بی‌نا.
 14. خراسانی، محمد کاظم (1424هـ). کفایه الاصول، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین.
 15. خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا). کتاب البیع، ج 2، بی‌جا: انتشارات مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 16. خویی، سید ابوالقاسم (بی‌تا). معتمد عروه الوثقی، ج 2، بی‌جا: بی‌نا.
 17. -------------- (بی‌تا). المستند فی شرح عروه الوثقی، ج 2، بی‌جا: بی‌نا.
 18. رشتی، میرزا حبیب‌الله (بی‌تا). الاجاره، بی‌جا: بی‌نا.
 19. زین‌الدین، شیخ محمد امین (1413هـ). کلمه التقوی، ج 2، قم: انتشارات سید جواد وداعی.
 20. سبزواری، سید عبدالاعلی (1413هـ). مهذب الاحکام، ج 19، قم: انتشارات دفتر آیت‌الله سبزواری.
 21. سبزواری، محمدبن حبیب‌الله (1419هـ). ارشاد الاذهان إلی تفسیر القرآن، ج 1، بیروت: انتشارات دارالتعارف للمطبوعات.
 22. صافی محمودبن عبدالرحیم (1418هـ). الجدول فی اعراب القرآن، ج 2، بیروت: انتشارات دارالرشید.
 23. طباطبایی، سید علی (1418هـ). ریاض المسائل، ج 5 و 13، قم: انتشارات آل‌البیت.
 24. طباطبایی، سید محمد حسین (1374). المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین.
 25.  طبرسی، فضل‌بن حسن (1372). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، قم: انتشارات ناصر خسرو.
 26. طوسی، محمدبن حسن (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن، ج 2، بیروت: انتشارات دارالاحیاء التراث عربی.
 27. --------------- (1387). المبسوط فی فقه الامامیه، ج 4، تهران: المکتبه المرتضویه.
 28. عاملی، زین‌الدین (شهید ثانی) (1418هـ). روضه البهیه، ج 1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 29. عاملی (شیخ حر)، محمدبن حسن (1409هـ). وسائل الشیعه، ج 10 و 23، قم: انتشارات آل‌البیت.
 30. عراقی، آقا ضیاء (1414هـ). شرح تبصره المتعلمین، ج 5، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین.
 31. فاضل لنکرانی، محمد (1418هـ). کتاب الحج، ج 1، بیروت: انتشارات دارالتعارف للمطبوعات.
 32. قریشی، علی اکبر (1412هـ). قاموس، ج 3، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
 33. کاشف‌الغطا، محمد حسین (1359). تحریر المجله، ج 2، نجف: انتشارات المکتبه المرتضویه.
 34. کلینی، محمدبن یعقوب (1365). کافی، ج 5، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
 35. مجاهد، سید محمد (بی‌تا). المناهل، بی‌جا: بی‌نا.
 36. مصطفوی، حسن (1402هـ). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 4، تهران: انتشارات مرکز الکتاب للترجمه و النشر.
 37. مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه، ج 2، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
 38. -------------- (1421هـ). الامثل فی تفسیر کتاب‌الله المنزل، ج 2، قم: انتشارات مدرسۀ امام علی علیه‌السلام
 39. نجفی، محمد حسن (بی‌تا). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 24 و 27 و 31، بیروت: انتشارات دارالاحیاء التراث عربی.
 40. یزدی، سید محمد کاظم (1419هـ). عروه الوثقی محشی، ج 5، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین.