نقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

چکیده

فقیهان امامیّه برای صحّت معاملات لازم شرایطی را لازم دانسته اند که از جمله آنها انشای صیغه ایجاب و قبول به زمان ماضی است. در این میان دیدگاه های متفاوتی مطرح می باشد به طوری که مشهور فقها ماضویت در صیغه را شرط صحّت و وقوع معامله دانسته و معتقدند که انشای ایجاب و قبول به غیر صیغه ماضی صحیح نیست. برخی دیگر از فقها نیز ماهیّت اعتباری پدید آمده ناشی از ایجاب و قبول به غیر صیغه ماضی را از اساسِ قرارداد نمی‌دانند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است اقوال و ادلّه مسئله (از قبیل آیات و روایات و اصول) مورد بررسی و نقد قرار گرفته و اثبات شده است که شرط ماضویّت در انشای معامله معتبر نبوده و دلایل آن دسته از فقهایی که این شرط را معتبر نمی‌دانند، مستدلّ و محکم می‌باشد.
واژگان کلیدی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The validity of "Motivational" in the formulation of transactions and critique of its arguments

نویسندگان [English]

  • hamid masjedsaraie 1
  • abdoreza wskandari 2
1 phd
2 yihejg
چکیده [English]

Imamieh jurisprudents have considered the conditions necessary for the correctness of the transactions, including the need for the publication of the term and the acceptance of the time. In the meantime, there are different views that the famous jurisprudents believe in the word of being in Sigheh as a condition of the validity of the transaction and believe that the creation of the claim and the acceptance of the maladaptive is not correct. Some other jurists also do not consider the nature of the credit created by the claim and acceptance of the non-confidential material on the basis of the contract. In this research, the opinions and arguments of the problem (such as verses, traditions, and principles) have been examined and criticized, and it has been proven that the condition of being in the creation of the transaction is not valid and the reasons for those who do not know this condition are valid and solid It seams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existence
  • necessity
  • acceptance
  • conditions for the realization of transactions