کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو فرامدل «روح شریعت»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس جامعة الزهراء

چکیده

هر نظم قاعده‌گذار ، بایستی دارای اصولی بنیادین باشد که بتوان براساس آن به پی‌ریزی «ساختار»، «تبیین و ایضاح الفاظ و نهاده‌های مبهم و نیازمند تفسیر» و نیز «حل تزاحمات و موانع پیش‌روی در اجرای گزاره‌ها» و «بازآفرینی داده‌ها و گزاره‌ها بنابر تحولات اجتماعی» پرداخت. در این میان، مکاتب مختلف، در خصوص هر یک از این مولفه‌ها، رهیافت‌های متعددی برگزیده‌اند؛ اما در مشرب فقهی به نظر می‌رسد، «الگوی روح شریعت» بتواند تمامی موارد پیش-گفته را درنظر بیانگارد. نگاشته پیش‌رو، تبیین و ساماندهی نظری «روح شریعت» را به عنوان یک متد در فقه کیفری مساله خود قرار می‌دهد و پایش «روح شریعت»، فقه کیفری را از «ساختارگریزی»، «وحدت رویه درحل تزاحمات» و «ایستایی شکل کیفر» دور می‌کند. بنابر این اهمیت و هدف، نوشته پس از مقدمات حجیت روح، به پایش درجه امکان‌پذیری تمسک به «روح»، اقتضائات آن و نیز تمییز بنیان کیفرهای تاریخی و شرعی می‌پردازد. به نظر می‌رسد وفق مطالعه کتابخانه‌ای، «روح شریعت»، بر پایه تفسیر ذاتی و عرضی از آورده‌های نصوص فقه‌ کیفری، در وجوه سه‌گانه «تقنین»، «تفسیر» و «تزاحم» دارای آورده‌هایی بی‌بدیل در مقابل نگاه تعبدی به فقه جزایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical and Legal Punishments in the Light of the Theory of the Spirit of Sharia

نویسنده [English]

  • somayeh aghaeinejad
Master of criminal law and criminology, Ferdowsi University of Mashhad and lecturer of jamea al-zahra
چکیده [English]

Each rule of law must have fundamental principles that can be used to address "structure", "explain and clarify obscure words and inputs" and "resolve disputes and obstacles to progress in the implementation of the proposition. Meanwhile, different schools have chosen several approaches to each of these components; But in the jurisprudential view, it seems that the "model of the spirit of the Shari'a" can take into account all the above. The leading writer considers the theoretical explanation and organization of the "spirit of the Shari'a" as a method in the jurisprudence of his problem, and the monitoring of the "spirit of the Shari'a", the jurisprudence of the jurisprudence, the "unity of procedure" in the solution of conflicts and " Stagnation in the form of punishment. Therefore, the importance and purpose of the text, after the preliminaries of the authority of the soul, monitor the degree of possibility of relying on the "soul", its requirements, as well as distinguishing the basis of historical and religious punishments. It seems that according to the study of libraries, "the spirit of the Shari'a", based on the inherent and transverse interpretation of the contents of the texts of criminal jurisprudence,

کلیدواژه‌ها [English]

  • The spirit of Shariaو the tension of worship and destination
  • inherent and transversal in punishment
  • the model of intentions
  • Criminal jurisprudence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1399