توحید از منظرکتاب و سنت

نویسنده

چکیده

توجه آدمی به خدا، توجه به هویت خویش است. این توجه از حقیقتی سخن می گویدکه چگونگی ربط مخلوق به خالق و فقرونیازمندی راستین پدیده ها را به پدیدارنده تبیین می کند. همچنین به انسان نهیب می زندکه: هان! به خود آی، بدین مسأله بیندیش که اگر لحظه ای لطف حق از تو دریغ گردد از عرصه هستی محو خواهی شد; پس غافل مباش وبه منطق آسمانی "أنتم الفقراء الی الله " (فاطر، آیهء15)، دل بسپارکه در این دل سپاری است که کلام امیرمؤمنان: "التوحید حیاة النالس " (غرر الحکم) تفسیر می گردد.
با توجه به عمق پیوند میان انسان، خدا است که مهم ترین مسایل اعتقادی بشر حل می گردد.
در این مقاله برآنیم تا معلوم کنیم که اساسنامهء توحید چیست و به کدامین درجه از اعتقاد دست یابیم تا یک موحد راستین بشمار آییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Calling our attention to God is to heed to our identity. This attention represents a fact - one that reveales the real relation between the creator and creatures, in the manner of neediness and poverty toward God; in addition, it admonishes the man to awaken his conscience, to think about God’s blessings, especially at the time of being devoid of them and therefore, being annihilated in no time.
It advises man not to be ignorant and to give his heart to this heavenly rule that states “you are the poor before God”, just as Imam Ali says, “monotheism is the life of human beings”.
In respect to the profound relation between man and his God, the most important ideological issues of human beings are resolved, some conspicuous of which are as follows: a) unity or difference, b) demonstrative perception or intuitive perception, c) morality, d) the ability of perception of the special truth, e) destiny and providence, f) constraint and delegation.
Accordingly man can grasp his own identity and can find out his amount of ability to recognize the truth ruling over the universe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constraint and Delegation
  • Gnosis
  • intuition
  • Monotheism
  • Morality
  • The Moderate Issue Between the Other Two Issues
  • wisdom