قلمرو دفاع ماهوی در دادرسی مدنی با نگرشی در حقوق تطبیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می‌پردازد، تا پایان روند رسیدگی که‌ دادرس رأی مقتضی را انشا می‌کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار‌شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادلۀ اثبات دعوی و 4. امور حکمی یا جهات حکمی، مطرح کند و رعایت این مسائل را محرز دارد تا به خواستۀ خود برسد. خوانده نیز در مقام دفاع برای جلوگیری از شکل‌گیری رسیدگی و دفع دعوی یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوی، به دفاع مقتضی و متناسب، در قبال مسائل فوق می‌پردازد. در تقسیم‌بندی کلی، واکنش دفاعی خوانده، به دفاع ماهوی و دفاعیات شکلی تقسیم می‌شود. پس تبیین قلمرو دفاعیات و به‌ویژه دفاع ماهوی که موضوع این مقاله است، ضرورت می‌یابد. با ملاحظۀ مسائل مطروحه، اقسام شیوه‌های دفاعی و مستندات دفاعیات می‌توان گفت، دفاع ماهوی که در معنای عام پس از ورود به ماهیت دعوی صورت می‌گیرد، دفاع در قبال امور موضوعی و حکمی و دلایل اثبات دعوی را در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scope of Substantial Defense in Civil Procedural Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sardueinasab 1
  • Mohammad Moludi 2
  • Javad Eivazi 3
چکیده [English]

Plaintiff In civil litigation from the beginning which deals with petition to the
end of litigation which the judge sets out a verdict, to reach his wasted or denied
right and to stabilize it, should comply with rules of proceeding and state matter of
fact and matters of law and prove the claim. Therefor he must propose four issues
and prove them to reach the relief sought: 1.Formal rules of procedure 2.Matter of
fact 3.Evidence 4.Matter of law. The defendant defends, against the four issues
mentioned, to prevent formation of proceeding and rebut the plaintiff’s claim to
prevent a conviction on the subject of the claim. Generally response of defendant
divides to procedural and substantive defenses . Therefore it’s necessary to
analyze the scope of defenses and especially substantive defenses which are this
paper’s subject. Considering the issues mentioned, different method and grounds
of defense, it could be said that substantive defense which occurs after entering
into merit of the litigation, consists of defense against matters of law and fact and
evidences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • defense
  • Procedural Defense
  • Substantive Defense
  • A legal Defense
  • Defense against the Evidence
  • Matter of Fact
  • Matter of Law