انحراف در بحث ازمفهوم وصف

نویسنده

چکیده

"مفهوم وصف " از جمله مباحث علم اصول فقه است که در بیش تر کتاب های این علم مورد بحث وگفت و گو است. در تعریف، دلایلی که برای مفهوم، وصف ذکر می شود، مسامحه وغفلت صورت گرفته، به طوری که موجب شده است تا بحث در مفهوم وصف از محور اصلی منحرف شده، وسمت و سوی اشتباهی پیدا کند. در بیش تر کتاب های علم اصول، این بحث با بحث انتفای حکم در صورت انتفای موضوع مورد خلط قرارگرفته است، خلطی که باعث شده است تا یکی ا ز امور مسلم، وبدیهی مورد انکار قرار گیرد و آن انتفای حکم است در فرض انتفای موضوع. چنانکه در بحث مفهوم شرط همگی پذیرفته اندکه بحث مفهوم شرط در جایی نیست که موضوع منتفی شودو با آن انتفای حکم مسلم وقطعی است و جای گفت، گو نیست; بلکه در مفهوم شرط سخن از استفاده انحصار وعلیت منحصره است، در بحث مفهوم وصف نیز باید مورد گفت و گو چنین چیزی باشد وهم کسانی که می خواهند مفهوم دار بودن، وصف را اثبات کنند وهم کسانی که می خواهند مفهوم دار بودن وصف را رد وباطل کنند، باید بحث رادر دخالت انحصاری وصف در حکم یا عدم دخالت آن، متمرکز کنند; نه این که با طرح مفهوم وصف به سراغ بحث انتفای حکم یا انتفای موضوع بروند.این انحراف هم در تعریف مفهوم وصف و هم در ادله ای که برای آن آورده می شود وهم در مثال هاوتطبیقات این بحث در اکثر قریب به اتفاق کتاب های اصولی مشهود می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Perception of Description lies among important subjects of Principal knowledge, about which many points have been discussed in respective books. However we can recognize negligence and carelessness on the reasoning and definition of Description.
This negligence is so prominent that the subject has deviated from the right orientation to the wrong path. It denotes the mistaking of Description for the matter of “nullifying the Subject so as to nullify the Judgment”.
This confusion caused the denial of one of the most important principals, the evident of which is the denial of nullifying Judgment when nullifying the subject is supposed. It is generally accepted that cluminating in that of Judgment, but rather as regards perception of Description we speak of restriction and the confined causality. Both groups either ratify or nullify the perception belonging to Description should argue on the exclusive influence of Description on Judgment or, on the contrary, lack of this influence. Still, they insist on the very mentioned negligence.
this deviation affects related matters in almost every books containing the issue, some explicit of which are perception of Description, its provided reasoning and the samples and examples given for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agreeing Conception
  • Approved Subject Case
  • Conception
  • Conception of Description
  • Conception of Stipulation
  • Conditional Case
  • Confined Causality
  • Disagreeing Conception
  • Logic
  • Subject of the Judgment.