بررسی جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه از نگاه اتان کلبرگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقاله "موقعیت ولد زنا در شیعه،" اثر اتان کلبرگ شیعه شناس معاصر است که نویسنده در قسمتی از آن، به استناد فتاوی فقهاء امامیه، جایگاه پست و تبعیض آمیزی را در فقه امامیه برای فرزند متولد از زنا ادعا کرده و همین را موجب سلب حقوق وی در میان امامیان شمرده است. با توجه به قاعده سازی فتاوی معتبر در شاکله نظام حقوقی ایران، چقدر می توان ادعای وی را منطقی دانست؟ دراین پژوهش، با روش توصیفی - تحلیلی، در بررسی اقوال فقهی استنادی نویسنده بدست می آید که وی به دلیل روش شناسی کاملا متفاوت، داده های فقهی خویش را بر مبنای نظریه قدما استوار ساخته، همان را تحت عنوان نظریه مشهور فقهاء امامیه به خواننده غربی انتقال داده است و اساسا از دیدگاه فقهاء معاصر که در جهت تساوی حقوق کودکان قرار دارد، اطلاعاتی نمی دهد. از این رو، نویسنده برغم تخصص و شهرت جهانی در فقه و کلام اسلامی، داده های فقهی وی فاقد منابع معتبر ارزیابی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of of illegitimate child`s position in Imami jurisprudence based on Etan Kohlberg`s viewpoint

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Zafari
assistant professor of Payame noor university
چکیده [English]

According to the Imamate jurisprudence, the precepts are based on the individuals` interest in order to prevent the occurrence of corruption, especially the disable persons such as the innocent children. In this research, by descriptive-analytical method, by reviewing the author's evidence cited to the Imamie jurisprudence, the results are as follows: firstly, according to his own methodology, he has considered some jurisprudents` viewpoint as the famous jurisprudents` comment, or in the question of disagreement, he has preferred the opinion of some of them. Secondly, the viewpoint of the contemporary jurisprudents is more in direction with equality of the walid zina`s rights , but the author regards the ancient scholars` theory as the standard of Imami jurisprudence; thirdly, according to the famous jurisprudents` belief, in the stage of proof, just as the probability of being the walid zina is not present, his inherent cleanness will be established and with such ease, he will be entitled to the right to evidence, inherit, judge and so on. Finally, due to his different methodology, his legal conclusions are also in conflict with the jurisprudents .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illicit child
  • jurisprudents
  • inherent purity
  • method of inference

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398