اجتهاد و تقلید

نویسنده

استادیار گروه فقه، مجتمع عالی فقه و اصول

چکیده

نفقه در دین، اجتهاد و مسأله تقلید از فقیه عادل در احکام الهی از مسایل بنیادی و اساسی حکومت اسلامی است که استمرار حیات دین الهی وابسته به آنها است.از این رو، مقاله حاضر در حد خویش کوشیده است که تصویری کوتاه از شناخت مفهوم، ضرورت، بدایت، سیر تطور اجتهاد، تقلید و ادله نقلی و عقلی آن با رویکرد آیات و نیز تصویری اجمالی از مسأله احتیاط- عسری بودن و یا عدم امکان آن و موارد جواز آن را ارایه نماید و سعی مؤلف بر این بوده که در هر مورد به حد ضرورت اکتفا نموده و از طرح مسایل، آراء و نظراتی که فقط جنبه نظری دارند، پرهیز نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ijtihad and imitation (Taqlid)

نویسنده [English]

  • Ali Rahmani Sabzevarl
چکیده [English]

Ijtihad, jurisprudence in religion and imitation that is foJIowing a
just religious leader in divine commandments, are fundamental issues
in Islamic society and are necessary for continuation of divine religion.
This article turns to understanding the conception, necessity, beginning
and evolution of Ijtihad and imitation (Taqlid), if s rational
and traditional reasons using Quran, and also refers to the problem of
Ehtiat, it's hardship, possibility and it's legitimate uses.
Instead of expressing mere speculative beliefs and pretentions, the
author tries to express only the main topics themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ehtiat
  • Hardship.
  • Ijtihad and imitation (Taqlid)
  • Jurisprudence in religion
  • legitimacy