واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه تهران پردیس فارابی، قم، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر حکم فقهی رمی جمرات از طبقات فوقانی و نیز به قسمت‌های توسعه‌یافتۀ کنونی بررسی شده است. نتایج پژوهش که به‌صورت کتابخانه‌ای و نرم‌افزاری و با تحلیل ادله حاصل ‌شده، حاکی از این است که جمره در عصر تشریع و صدور روایات، نماد و علامتی نصب‌شده در محل‌های کنونی رمی در مناست که حجاج موظف بوده‌اند برای انجام رمی، سنگریزه‌ها را به سمت آن پرتاب کنند. گزارش‌های تاریخی و قرائن موجود در روایات نیز حاکی از این است که این نماد به‌خودی‌خود موضوعیت ندارد و صرفاً نشان‌دهندۀ نقطه‌ای است که باید به آن جهت رمی صورت گیرد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در زمان حاضر نیز توسعۀ طولی، عرضی و ارتفاعی این نماد، تأثیری در حکم رمی به سمت آن ندارد، زیرا هریک از جمره‌ها که اکنون به شکل ستون ممتد در طبقات است، نشان‌دهندۀ محل رمی و سمت پرتاب است و صرف پرتاب سنگ به سمت ستون ممتد در هر طبقه و خواه به ستون اصابت کند یا در حوضچۀ اطراف آن بیفتد، برای صحت رمی کافی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Ruling of Ramy (Jamarât Al-'Aqabah) from the Upper Floors in a New Form

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rasoul Ahangaran 1
 • Mahdi Sajedi 2
1 Full Professor, Faculty of Theology, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 Ph.D Student, Faculty of Theology, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

This study examines the jurisprudential ruling of Ramy Jamarât from the upper floors as well as the newly extended parts. The results of this library-based research obtained by using software and analyzing the evidences indicate that at the time of legislation of Islamic law (Shari'at) and issuance of Islamic narrations Jamara was a symbol and sign installed at the current place of Ramy in Mina at which the pilgrims had to throw stones. Historical accounts and evidences available in the narrations also indicate that this symbol was not important by itself and merely indicated the point at which the stone should be thrown. Therefore, it seems that its longitudinal, horizontal, and altitudinal development at the present time does not have any effect on the ruling of Ramy. Because, each one of them which now exist in the form of an extended pillar in the upper floors represents the location of the Ramy and the direction of throwing stone. And throwing a stone at the extended pillar at each floor, whether it hits the pillar or falls into the pool next to it, is enough for Ramy authenticity. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ramy
 • Upper Floors
 • Jamarât
 • Common Law
 • Mina
 1. ازرقی، محمد بن عبدالله (بی‌تا). اخبار مکه و ما جاء فیها من الآثار، چ اول، مکه: مکتبه ثقافه.
 2. ابراهیم رفعت باشا (1344ق). مرآت الحرمین، چ اول، قاهره: انتشارات دارالکتب مصریه.
 3. ابن‌زهره، حمزه بن علی (1417ق). غنیة النزوع آلی علمی الاصول والفروع، چ اول، قم: مؤسسۀ امام صادق(ع).
 4. ابن‌فارس، احمد بن فارس (1404ق). معجم مقاییس اللغه، تحقیق هارون، عبدالسلام محمد، چ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
 5. ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1414ق). لسان العرب، چ سوم، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر.
 6. بحرانی، محمد سند (1423ق). سند العروه الوثقی- کتاب الحج، چ اول، بیروت: مؤسسة أم القری للتحقیق و النشر.
 7. جوهری، اسماعیل بن حماد (1410ق). الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربیة)، چ اول، بیروت: دارالعلم للملایین.
 8. حرعاملی، محمد بن حسن (1409ق). تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، چ اول، قم: مؤسسۀ آل‌البیت(ع)
 9. راغب اصفهانی (1412ق). حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، چ اول، بیروت.
 10. شهید اول، محمد بن مکی (1417ق). الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، چ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 11. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1413ق). مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الاسلام، چ اول، قم: مؤسسۀ المعارف الاسلامیه.
 12. شیخ صدوق، محمد بن علی (1413ق). من لایحضره الفقیه، چ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم.
 13. صاحب بن عباد، اسماعیل (1414ق). المحیط فی اللغه، چ اول، بیروت: عالم الکتاب.
 14. صاحب جواهر، محمدحسن (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 15. طریحی، فخرالدین بن محمد (1416ق). مجمع البحرین، چ سوم، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
 16. طوسی، محمد بن حسن (1390ق). الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، چ اول، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
 17. ------------------(1407ق). تهذیب الاحکام، چ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
 18. -----------------(1387ق). المبسوط فی فقه الامامیه، چ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
 19. علامه حلی، حسن بن یوسف (1411ق). تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، چ اول، تهران: مؤسسۀ چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 20. ------------------(1420ق). تحریر الاحکام، چ اول، قم: مؤسسۀ امام صادق(ع).
 21. ------------------(1412ق). منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، چ اول، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة.
 22. فیومی، احمد بن محمد (بی‌تا). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، چ اول، قم: منشورات دار الرضی.
 23. قائینی، علی (1436ق). بحوث فقهیه المسائل المستحدثه فی الحج، چ اول، قم: نشر آل فاضل.
 24. کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی، چ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
 25. محقق حلی، جعفر بن حسن (1408ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
 26. مظاهری، منصور (1397). مناسک حج مطابق با فتوای امام خمینی و مراجع تقلید، چ سیزدهم، قم: مشعر.
 27. موسوی عاملی، محمد بن علی (1411ق). مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، چ اول، بیروت: مؤسسۀ آل‌البیت(ع)
 28. نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی (1415ق). مستند الشیعه فی احکام الشریعه، چ اول، قم: مؤسسۀ آل‌البیت(ع)
 29. نشوان حمیری، نشوان بن سعید (1420ق). شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، بیروت: دارالفکر المعاصر.
 30. واسطی زبیدی (1414ق). تاج العروس من جواهر القاموس، چ اول، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
 31. سایت: https://www.saudiprojects.net
دوره 17، شماره 3
مهر 1400
صفحه 801-819
 • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 21 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1400