جایگاه کفّاره در فقه اسلامی و امکان‌سنجی کیفرانگاری آن در حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

تشریع نهاد کفاره با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در حقوق اسلام صورت گرفته و وجوب کفاره در برخی گناهان و جرائم بر پایه آموزه‌های فقهی، مؤید جزا بودن آن هست و تعابیر به‌کاررفته در قرآن، سنت و کلام فقهای اسلامی هم دلالت بر مجازات بودن آن می‌نماید. هرچند به دلیل وجوب برخی شرایط خاص از قبیل قصد قربت، نوعی عبادت هم به شمار می‌رود. خصوصیت بارز کفاره، فقدان ضمانت اجرایی بیرونی در آن است و لذا نوعی خود کیفری محسوب می‌شود. کفاره دارای اقسام و موجبات متعددی است. برخی از موجبات کفاره طبق قانون جرم محسوب شده و دارای ضمانت اجرای رسمی هستند. برخی دیگر باوجود گناه بودن، فاقد ضمانت اجرای بیرونی بوده و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت‌شده هستند که گناه محسوب نمی‌شوند. اهداف تشریع کفاره، بیش‌تر متوجه شخص بزهکار بوده و در جهت اصلاح و تربیت او هست. این مقاله می‌کوشد با تبیین جایگاه کفاره و کارکردهای این نهاد در فقه اسلامی، کیفر انگاری کفاره را به‌عنوان جلوه‌ای از کیفرهای شرعی در نظام حقوقی ایران امکان‌سنجی نموده و آن را به‌عنوان مکمل مجازات‌های اصلی پیشنهاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Station of Expiation in Islamic Jurisprudence and Possibility Penalizing in Iran Law

نویسنده [English]

  • Jamal Beigi
Associate Professor, Department of Criminal Law & Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Legislation of expiation with specifications and current special conditions has been accomplished in Islam and the nicety of penance in some sins and crimes on Islamic law teachings confirms it is a punishment and interpretations that have been used in Quran, tradition and Juris consult words specifics that it’s a punishment while in spite of having penal nature it’s considered king of servitude clue to the necessity of some special condition such as intending topleasgod.. The outstanding specify of expiation is lack of external executive guaranty that is the criminal, due to being really regretful of doing crime tends to punish himself / herself without any external pressure. Expiation has different kinds and causes. Some of the causes of penance according to law are regarded as crime and have official guaranty and some of the others are devoid of external executive guaranty and some others include unintentional deeds or missed prayers and not considered sin. The goals of canonization of expiation are aimed at correcting and rehabilitating criminal. Of course some of the social objectives of canonization policy of Islam which ultimately lead to a reduction in crime in society

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penance (Expiation)
  • Sins Deserving Expiation
  • Crimes Deserving Expiation
  • Islamic jurisprudence
  • Iran Penal System

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 17 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 14 اردیبهشت 1399