فلسفه علم اصول فقه

نویسنده

چکیده

اصطلاح "فلسفه در طول تاریخ به معانی گوناگون به کار رفته الست. زمانی همه دانشها تحت عنوان حکمت یا فلسفه, طبقه بندی می شدند،و آن بخش خاص فلسفه را که امروز به آن فلسفه می گوییم، ما بعد الطبیعه یا "ماوراء الطببعه یاالهیات ویا فلسفه اولی می نامیدند. امروزه با اضافه کردن اسامی علوم به لفظ فلسفه، اصطلاح دیگری پدید،آمد که به آ ن فلسفه مضاف می گویند. فلسفه یک علم- مثلآ فلسفه علم فیریک; فلسفه علم شیمی/ فلسفه علم فقه و...- از سنخ فلسفه مطلق نیست، فلسفه یک علم مجموعه گذا ره هایی است که از مطالعه بیرونی آن علم حاصل می شود در این نگاه بیرونی، چیزی که موضوع مطالعه قرار می گیرد خود آن دانش است ا ز این رو فلسفه علم، درزمره علوم درجه دوم محسوب می شود.
قرنها مباحث علم اصول در میان مجتهدان اسلام شناسان به عنوان مهم تربن ابزار اجتهـاد مطرح بوده، اما هرگز بحثی مستقل و جامع درباب فلسفه علم اصول عرضه نشده است، نوشتار حاضر با نگاهی فراگیر به معرفی فلسفه علم ارائه شمایی از فلسمه علم اصول می پردازد ودر انتها فهرستی کامل از مباحث این دانش را عرضه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-