بررسی حکمت عدم تصریح نام ائمه در قرآن

نویسنده

تلفن نویسنده: 02517730151

چکیده

در بررسی حکمت عدم تصریح نام ائمه و مقامات آنان در قرآن، سه دیگاه متفاوت به چشم می‌خورد. این مقاله ضمن تحلیل دیدگاه‌های مذکور به نقد آن‌ها پرداخته و این نکته را ثابت کرده است که خداوند نام اهلبیت را صریحاً در قرآن نیاورده, بلکه با بیان اوصاف و مفاهیمی کلی آن‌ها در آیات, تبیین آن‌ها را به عهده پیامبرش نهاد تا یکی از راه‌های آزمون این امت هموار گردد. این نظریه‌ای معتدل در برابر نظریه‌ی دیگر افراطی و تفریطی در این باره است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

There are three viewpoints on the grounds why the names and the positions of Imams have not been asserted in Koran. The present article, analyzing these viewpoints, has commented on them as well. The writer has demonstrated that the Koran does not assert the names of Imams; but on the other hand, clarifying their attributions through some verses, burdens the prophet with introducing them to the community so that they shall come under a divine visitation in knowing and obeying them. The writer’s moderate view is against the excess and defect ones in this respect

کلیدواژه‌ها [English]

  • Koran’s clarifying
  • religion entrusting
  • the prophet’s household