تحلیل انتقادی پدیده «انزال در زنان» و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

2 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

3 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران

10.22059/jorr.2022.344490.1009138

چکیده

مشهور فقهای امامیه و دیگر مذاهب اسلامی، بدون تفاوت گذاشتن میان مردان و زنان، بیرون آمدن ترشحات تناسلی (منی) در مواجهات جنسی را که از آن با عناویی هم‌چون «انزال» و «امناء» یاد می‌شود، سبب وجوب غسل دانسته‌اند. در این پژوهش توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع فقهی مذاهب اسلامی، بررسی موضوعی ترشحات جنسی مردانه و زنانه و میزان شباهت یا تمایز آنها از یکدیگر انجام شد. هدف مطالعه تطبیق و تبیین سطح سازگاری دیدگاه‌های فقهی با یافته‌های علمی بود.

یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نظریه وجودترشحات انزالی برای زنان متأثر از آموزه‌های طب کهن بوده،یافته‌های ‌علمی شواهد قوی برای تأیید این پدیده ارائه نمی‌کنند. در نتیجه کاربرد واژه‌های «انزال» و «امناء» و نظایر آن‌هادر متون روایی در مقایسه زنان با مردان، از گونه اشتراک لفظی است. با این‌وجود، این عناوین ناظر به وضعیت ترشحات جنسی زنانه در تمامی فازهای چرخه پاسخ جنسی است،چه این ترشحات ناشی از آمیزش جنسی (دخول) یا تحریک آلت تناسلی (ملاعبه) یارؤیاهای جنسی (احتلام) باشد؛نظریه مشهور فقها در تحقق جنابت برای زنان و وجوب غسل با وجود این ترشحات، باچشم‌پوشی از این که ترشحات جنسی در وضعیت برانگیختگی درونی باشند یا به بیرون از فضای مهبلی نیز سرایت کنند، موجه به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical analysis of the phenomenon of "ejaculation in women" and its effects on the jurisprudence of Islamic religions

نویسندگان [English]

 • saeid nazari tavakkoli 1
 • fatemeh karachian sani 2
 • Effat Merghati Khoei 3
1 Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, faculty oF Theology , University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD in jurisprudence and fundamentals of Islamic law
3 Professor, Department of Sexual Health, Iranian National Center of Addiction Studies(INCAS), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Well-known Imami jurists and other Islamic sects, without distinguishing between men and women, have considered the appearance of genital secretions(semen) in sexual encounters, which are referred to as "ejaculation, Inzal" and "trustees, Imna".as the necessity of purifying shower (ghusl).In this descriptive-analytical study, using the jurisprudential sources of Islamic doctrine, a thematic study of sexual secretions in women and men and the degree of similarity or difference between them was performed. The purpose of this study was to compare and explain the level of compatibility of jurisprudential views with scientific findings.The findings of the present study show that the theory of the presence of ejaculatory secretions for women is influenced by the teachings of ancient medicine, scientific findings do not provide strong evidence to confirm this phenomenon. As a result, the use of the words "ejaculation" and "trustee" is more a verbal commonality than Phenomenological similarity.However, these titles refer to the state of female sexual discharge at all stages of the sexual response cycle, whether it is due to sexual intercourse, non-penetrative genital stimulation or sexual dreams. Jurisprudential theorists have made ghusl obligatory for women, regardless of whether the sexual discharge stays in the vagina or leaks out following sexual stimulation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ejaculation
 • trustee
 • woman
 • Islamic religions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 24 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 16 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 29 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 آبان 1401