پژوهشی پیرامون قاعدۀ عدل و انصاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

قاعدۀ عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متأخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است؛ از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده‌اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده‌اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته‌اند، و عده‌ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مسئلۀ خاصی، پذیرفته‌اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعدۀ مزبور فراهم آید و آن‌گاه، در راستای دستیابی به قاعدۀ اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research about Principle of Justice and Equity

نویسندگان [English]

  • Ali Mazhar Qaramaleki 1
  • Ali Dadkhah 2
1 Associate Professor of Department of Islamic Jurisprudence and Law Principles, University of Tehran
2 M. A. of Islamic Jurisprudence and Law Principles, University of Tehran
چکیده [English]

Principle of justice and equity is a term, although it is seen in recent jurisprudents' writings, which have not been explained clearly at all. Therefore, some of the jurisprudents do not accept this term as a principle; some others accept it as a principle and consider its implementation in case of being a special reason; and other group of jurisprudents accept it as a principle but limited to a specific subject. In this paper, it is tried to search in legal and jurisprudential sources collect valid documents to prove this principle, and then to specify framework and scope of its implication to reach an effective rule in the process of inference obviously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equity
  • Justice
  • principle
  • principle of justice