اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

hzareaut.ac.ir
02536166191

سردبیر

دکتر محمد علی مهدوی راد

علوم قرآن و حدیث استاد؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

mahdaviradut.ac.ir
02536166314

مدیر اجرایی

علی ‌احمد روشنائی

کارشناس ارشد مدیریت مدیر انتشارات و مجلات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

aa_roshanaeeut.ac.ir
02536166244

کارشناس نشریه

رضا کُلیائی

کارشناس مجلات پردیس فارابی دانشگاه تهران

jorrut.ac.ir
02536166314

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرسول آهنگران

استاد؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

ahangaranut.ac.ir
02536166468

محمد جواد ارسطا

حقوق بین الملل و عمومی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

mjarastaut.ac.ir
02536166314

دکتر احمد باقری

فقه استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران

baghariut.ac.ir

دکتر محمود حکمت نیا

حقوق خصوصی استاد؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ تهران؛ ایران

mh.hekmatniayahoo.com

دکتر احمد دیلمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه قم

ethics.isramags.ir/
a-deylamiqom.ac.ir
02512853311

محمد کاظم رحمان ستایش

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه قم

kr.setayeshgmail.com
02536166314

دکتر محمود قیوم زاده

الهیات و معارف اسلامی استاد دانشگاه ساوه

mghzadeh.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html
maarefteacheryahoo.com
02532928206

دکتر محمدعلی مهدوی راد

علوم قرآن و حدیث استاد؛ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ،ایران

mahdaviradut.ac.ir