اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا محمدرضائی

زبان و ادبیات عرب دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

amredhaeiut.ac.ir
02536166191

سردبیر

دکتر محمدجواد ارسطا

حقوق بین الملل و عمومی دانشیار؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

mjarastaut.ac.ir
02536166314

مدیر اجرایی

علی ‌احمد روشنائی

کارشناس ارشد مدیریت مدیر انتشارات و مجلات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

aa_roshanaeeut.ac.ir
02536166244

کارشناس نشریه

رضا کلیائی

کارشناس مجلات پردیس فارابی دانشگاه تهران

jorrut.ac.ir
02536166314

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد باقری

فقه استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران

baghariut.ac.ir

دکتر محمود حکمت نیا

حقوق خصوصی استاد؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ تهران؛ ایران

mh.hekmatniayahoo.com

دکتر ابراهیم عبدی پور

حقوق خصوصی استاد ؛ دانشگاه قم؛ ایران

en_abdipooryahoo.com

دکتر جلیل قنواتی

حقوق خصوصی دانشیار؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

ghanavatyut.ac.ir

دکتر محمدرسول آهنگران

استاد؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

ahangaranut.ac.ir
02536166468

دکتر احمد دیلمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه قم

ethics.isramags.ir/
a-deylamiqom.ac.ir
02512853311

دکتر محمود قیوم زاده

الهیات و معارف اسلامی استاد دانشگاه ساوه

mghzadeh.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html
maarefteacheryahoo.com
02532928206