آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان

نویسنده

چکیده

این مقاله به گوشه هایی از آسیب هایی که دامنگیر کرامت و شخصیت انسانی انسان می شود ، پرداخته است و آنها را از دیدگاه امام علی (ع) مورد بحث و بررسی قرار داده است . آسیب هایی از این دست ؛ جهل زدگی و انحراف از فطرت انسانی، غفلت و فساد زدگی، بی توجهی به نقض قانون و مقررات ، روحیات ناپسند،ذلت پذیری در برابر دشمن،خیانت،دوستان ناباب،عوامل زیست محیطی،ازخودبیگانگی،باورهای غلط،آلودگی به صفات ناپسند،رفتارهای نادرست،تنبلی و تن پروری که هرکدام در به سقوط کشاندن انسان نقش مؤثری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present article considers the damages affecting human's dignity, and studies them from Imam Ali's perspective, some important of which
are as follows: ignorance, deviation from human's nature, negligence and corruption, to be indifferent toward regulations, undesirable habits and
expressions, abasement before enemy, treachery, corrupted friends, environmental factors, to be self - alienated, wrong beliefs, to be
contaminated with objectionable attributions, wrong behavior and lazinessthe ones which have vital function to have human beings decline in the
worst position.
Hoping readers of the article to avoid above imperfections, the present writer, through some analysis, has given heed to this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accepting abasement
  • escaping from law
  • human's dignity
  • human's nature
  • ignorance
  • laziness
  • to be contaminated with objectionable attributions
  • to be Self alienated
  • treachery
  • wrong beliefs