نقش توبه در اسقاط حدود

نویسنده

دانشیار دانشکده فقه و فلسفه، پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسؤول کارهایی است که انجام می‌دهد و بر اساس آن مجازات می‌شود. از این رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات تعیین شده و برای بسیاری از جرایم، حد مشخص شده است. اما در این میان گاهی عواملی وجود دارد که از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار می‌دهد، مانند توبه. با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می‌گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده شده، به گونه‌ای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم "حق الله" مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به وسیله اقرار یا شهادتِ شهود، اثر اصلی توبه دانسته‌اند. در این مقاله توبه و نقش آن در رفع مجازات‌های حدی، در بعضی از شرایط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Repentance in Extinguishment of Hudud

نویسنده [English]

  • Habibollah Taheri
چکیده [English]

According to the free will principle, man is responsible for his actions and will be punished accordingly. Therefore, acting against the law of shari’a in Islam leads to punishment and in Islamic jurisprudence there are prefixed punishments for many crimes called “hadd”. But there are some elements like repentance that extinguish “hadd”, so that the criminal will be forgiven and excused. Concentrating in verses of Quran and ahadith and also comments of jurists, it turns that the repentance is a reason of extinguishment of punishments, in order that muslim jurists approve that repentance, before demonstrating the crime by confess or testimony, when the crime is of that kind that breaches God’s right, leads to extinguishment of punishment. Here, we study the repentance and its role in extinguishment of hudud.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confess
  • Extinguishment
  • Hadd (prefixed punishment)
  • Repentance
  • Testimony.