ادوار فقه مقارن در شیعه

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 دانشجوی دکتری و پژوهشگر پژوهشکده ادیان و مذاهب

چکیده

در پیشینه علوم مختلف، تدوین کارنامه ادوار آن علم از جمله اسبابی است که به درک بهتر آن علم و شناختن فراز و فرود آن علم کمک بسیار می‌رساند. در زمینه فقه اسلامی هم که از شاخه‌های علوم اسلامی بیرون نیست، این مقوله صادق است و دانشمندان بسیاری برای علم فقه، ادوار و دوره‌های تاریخی را طرح‌ریزی کرده‌اند. اما متأسفانه در تعیین ادوار برای فقه مقارن و تشکیل تاریخچة مجزایی برای این علم، چه در شیعه و چه در اهل سنت تاکنون کار پژوهشی ژرفی ثبت نشده است یا حداقل به اسنادی در این زمینه دست پیدا نکردیم. پژوهش حاضر برای اولین بار در شیعه و اهل سنت، تلاش می‌کند تا با بررسی اسناد تاریخی، ادوار پنجگانه‌ای برای فقه مقارن ارایه دهد و سپس به آثار مهمی که در هر دوره در فقه مقارن نوشته شده است، اشاره کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Periods of Comparative Shi'a Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Reza Eslami 1
  • Mohammad Moeinifar 2
چکیده [English]

In the background of different sciences, compiling the record of periods is very helpful to better understand and recognize rise and fall of the science. This is also applicable to Islamic jurisprudence, which is one branch of Islamic sciences. Many scholars of jurisprudence science have proposed historical periods for it. But, unfortunately, there has not been recorded any profound research work on determination for periods of comparative jurisprudence in Shi'a and Sunni works yet or at least no documents can not be found in this regard. For the first time, the present research attempts to provide five periods for comparative jurisprudence through studying historical documents and then, refers to important works written in each period of comparative jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative jurisprudence
  • Fiqh al-khilaf
  • jurisprudence
  • Periods of jurisprudence
  • Proximity of Islamic sects.