خداشناسی از راه فطرت

نویسنده

چکیده

درون می باشد. دراینکه شناخت خداوند از طریق براهین قطعی عقلی و همچنین بیانات شرایع قابل اثبات می باشد جای شبهه نیست; در عین حال برای کسانی هم که به مبانی استدلال عقلی، اسباب درک مفاهیم مجهز نباشند، راهی روشن برای معرفت و ارتباط با ذات مقدس الهی، وجود داردکه همان راه فطرت است. در مقاله حاضر برای نشان دادن معرفت فطری تنها به دوآیه از قرأن کریم استناد شده، در ذیل آیه اؤل به نکاتی اشاره شده که عمدتأ واقعگرایی انسان را در توجه به خداوند می داند که این مهم مقتضای فطرت انسان است واصل وجود این فطرت مرتبط با خداوند است. لذا اگر در مقام معرفت و ادراک والتفات به این حقیقت نرسد خطاکرده وهستی خود را نشناخته است. در بحث مربوط به آیه دوم چون بروزو فعلیت فطرت خداشناسی در بعضی بحران ها مورد توجه قرارگرفته، این پرسش مطرح است که علت توجه خالصانه به خداوند در چنین مواردی چیست، آیا ترس ازاضطراب بشر در خداشناسی نقشی دارد که انسان در مواقع ضروری به این راهکار دست می زند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Among religious arguments, natural cognition for knowing God is of great significance. There is no doubt in achiving the same cognition by the means of demonstrations and statements quoted by religions; however, for those who are not equipped with the above tools, primordial nature is a transparent way through which one can have a close relation with God.
In this article, by the virtue of two verses, natural cognition have been introduced: on the connection of the first verse I have demonstrated human’s realism in paying attention to God, which is one of his nature’s exigencies. That is to say, human’s nature basically represents this relation.
Consequently, if someone can not achive this goal, he is in the wrong path ignoring his own existence.
Considering the second verse, I have argued the reasn why this nature comes to appearance in perilous circumstances or in some crises, through which human turns his true attention to God. Moreover, the influence of horror or danger as regards the issue has been visualized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demonstrative Cognition
  • Obsolute
  • Primordial Nature
  • Realism
  • Relative Existance
  • Theology