دلیل مشروعیت حق ارتفاق از دیدگاه مذاهب اسلامی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی ومعاملاتی می‌باشد. بنابراین گاهی انسان‌ها نیازهای دیگران را می‌بینند وبرای رفع نیازشان به آنها کمک می‌کنند. حق ارتفاق مصادیقی می‌باشد: دارای ازجمله آنها می‌توان حق شرب، حق مجری، حق مسیل، حق مرور وحق جوار را نام برد ودرمورد مشروعیت حق ارتفاق می‌توان گفت که ادله عامی که مورد استناد فقهای مذاهب خمسه باشد موجود نیست ودر قرآن مجید آیاتی مخصوص درباره حقوق ارتفاقی وجود ندارد. و از حقوق ارتفاقی تعبیر به حقوق متداول بین همسایه و واگذاری منفعت به او شده است که به آیه 36 سوره نساء می‌توان اشاره کرد. دومین منبعی که می‌توان نام برد، سنت می‌باشد، سنت مطهر پاک پیامبر و ائمه او می‌تواند دلالت بر مشروعیت مصادیق حق ارتفاق داشته باشد و احادیثی را که در این زمینه در کتب اهل سنت و امامیه وارد شده است را بیان کرده‌ایم. سومین منبع مشروعیت حق ارتفاق بناء عقلاء می‌باشد، که عقلای عالم در هر مسلک و هر مرامی که باشند )چه مسلمان وچه غیر مسلمان( حق ارتفاق را مورد پذیرش قرارداده‌اند. چهارمین منبع مشروعیت حق ارتفاق عمل صحابه پیامبر می‌باشد که مورد استناد مذاهب اهل سنت می‌باشد، که صحابه در عمل خود حق ارتفاق را ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Easement Justification in Islamic Sects'Point of View

نویسندگان [English]

  • Amir Ahmadi 1
  • Mehdi Khodaei 2
چکیده [English]

One of the important issues in daily affairs of human life is easement,when onesees other people'sneeds and helps them to solve their problems. There is no general evidence to justify easement that five-sect jurisprudents cite. There arenot specific verses about easement rights in the Qur'an; but,we can mentioncommon rights between neighbors and granting benefits to him as implied inthe 36th verse of NisaSurah. The second resource is theSunnah, Prophet's and Imams' tradition can be a reason is to validate easement. Therefore, narrativesin Imamieh and Sunni booksregarding this issueare described. The third resource is the total ideas of wises, wises with any faith who have accepted easement. The fourth resource to justify easement is Prophet's companions' actswhich areconsidered as an evidence for Sunnisect, that companions assign easement as a legal issue in their acts. So, it can be concluded that the easement is legitimate according to the reasons expressed here and is accepted in modern societies, and the justification of easement will help the legislators and jurisprudents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Easement
  • Qur'an
  • right
  • Total ideas of wises.
  • Tradition