جستاری در مبانی ولوج روح از منظر شیخ مفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

2 دانشیار،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان ،ایران

چکیده

سن ولوج روح یکی از مباحثی است که موضوع دیه جنین قرار گرفته است .فقیهان با استناد به ایات وروایات موجود ،آرای متفاوتی در این زمینه ارائه کرده اند .
مشهور امامیه چهار ماهگی را سن ولوج روح دانسته وبرخی نیز پنج ماهگی را برگزیده اند . در این میان شیخ مفید با استناد به وازه «ثم »در آیه 14 سوره مومنون که برای بیان مرحله آخر خلقت یعنی ولوج روح به کار رفته است ،بر فاصله زمانی ولوج روح از سایر مراحل خلقت تاکید می کند و سن ولوج روح را شش ماهگی می داند .ابن براج و آیت الله خویی نیز همین نظریه را برگزیده اند .
در این نوشتار به روش توصیفی –تحلیلی وبا استفاده از منابع فقهی ضمن اشاره به آرای مختلف در این زمینه ،مبانی قرانی وروایی نظریه شیخ مفید ارائه وتحلیل خواهد شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inquiring the basics of blowing the soul from Sheikh Mofid's point of view

نویسندگان [English]

  • farideh tajfar 1
  • maryam aqai bejestani 2
  • mohammad rohanimoghaddam 3
1 Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch ,Islamic Azad University , Semnan ,Iran
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch ,Islamic Azad University , Semnan ,Iran
چکیده [English]

The age and spirit of the soul is one of the topics that has been the subject of fetal blood prices.
The famous Imamiyya has considered four months to be the age and spirit of the soul, and some have chosen five months. While Sheikh Mofid, referring to the word "then" in verse 14 of Surah Momenoun, which is used to express the last stage of creation, namely the blowing of the soul, emphasizes the time interval of blowing the soul from other stages of creation and the age of blowing the soul is six months. Ibn Baraj and Ayatollah Khoei have also chosen the same theory.
In this article, using the descriptive-analytical method and the use of jurisprudential sources and while referring to various opinions in this field, the Quranic and hadithic principles of Sheikh Mofid's theory will be presented and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The creation of man
  • the blowing of the soul
  • the fetus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 19 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 14 تیر 1399