ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

وظایف نظارتی شهرداری‌ نسبت به اماکن و معابر عمومی چیست؟ آیا می‌توان شهرداری را بر اساس قواعد ضمان ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم نطارت در این زمینه دانست؟ هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش ها است؛ که با روش توصیفی-تحلیلی، و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای-اسنادی صورت می گیرد. این مطالعه نشان می دهد که قانونگذار به منظور صیانت از جان و مال شهروندان، از مرحله طراحی تا اجرا و پایان احداث اماکن و معابر، شهرداری‌ها را با اختیارات مناسب ملزم به نظارت بر حسن اجرای اصول فنی شهرسازی و بهداشتی، در کلیه مراحل احداث آنها، کرده است. همچنین، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند، در مرحله نگهداری و بهره‌برداری نیز بر حسن اجرای اصول مذکور نظارت کنند. این مطالعه اثبات می‌کند که اگر در اثر کوتاهی در انجام وظیفه نظارتی و تقصیر شهرداری‌ها، در احداث، بهره برداری و نگهداری, به ویژه در مورد اماکن و معابر عمومی، به شهروندان خسارتی وارد شود، شهرداری‌ ملزم به جبران خسارت وارده است، و جهت تأثیر بیشتر این ضمانت اجرا، لازم است برای برای این گونه خطای شهرداری معیار و ضابطه دقیقی تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ḍamān of Municipalities Arising From Lack Of Supervision

نویسندگان [English]

  • Ahmad Deylami 1
  • ّّّFaraj Mohammad Gholizadeh 2
1 Associate professor of department of private and Islamic law, faculty of law, The University of Qom, Qom, Iran
2 Ph.D Student of Private Law, Faculty of Law, The University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

This research aimed at investigating the ḍamān of municipalities due to lack of supervision over public places and passages. This study was a descriptive-analytical research conducted by library and documentary method. It was specified that the legislator has delegated authorities to the municipalities to protect the citizens’ life and property since the steps of designing to enforcement and completion of establishing the public spaces and passages and supervise observation of the all phases including technical principles, urban building and health by the owners and constructors. Also, the municipalities are obliged to supervise on the maintenance and operation steps in order that the operators and owners utilize the public spaces and passages by observing the mentioned three principles. The results showed that the municipalities are also responsible for compensating the damages in the case of neglect and administrative fault in their duties in supervision on establishing, operating and maintenance of the public spaces and passages. Finally, it was recommended that the legislator specify exact measures and regulations in order to prevent different problems in administrative level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ḍamān of municipality
  • supervision of municipality
  • fault on the supervision
  • damage

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 08 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398