بررسی امکان فهم وجواز تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین

نویسنده

چکیده

یا عدم جواز تکلیفی و وضعی تفسیر، نقاط اشتراک متعددی دارند. جمعی در میان فریقین، به عدم جواز تفسیر حکم داده اند; ولی اکثر آنان فهم قرآن را میسور و تفسیر را روا می دانند. با مقارنه ادله عدم جواز تفسیر به دو نقطه مشترک دست می یابیم: دلیل بر عدم جواز تفسیر که مستند به روایات نهی از تفسیر به رأی است و عدم دلیل بر جواز تفسیر که مبتنی بر این ادعاست که شیوه قرآن در رساندن پیام هایش ویژه و از محاورات عرفی و سیره عقلا در تمسک به ظواهر الفاظ، بیرون است. آنان که تفسیر را روا می دانند با استناد به آیات و روایات متعدد اثبات کرده اند که روش قرآن در مقام تخاطب همسان با سیره عقلاست و در پرتو همین ادله نیز، معنای واقعی روایات نهی از تفسیر را آشکار سا خته ا ند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Exegesis or commentary of the Holy scripture is an attempt to infer and unveil the divine purpose, by lelying on the apparent meaning of the God’s words.
The Shiite and sunni sects of Islam have viewpoints in common as regards permitting or not permitting the exgesis or commentary of the Holy scripture.
There are some jurists of either sect who have ruled out commentaries on Koran as unauthorized. How ere, most of them are of the view that the word of God is apprehensible by man, and hence peruit the commentary of Koran.
Acomparison of the evidences raised in support of not authorizing the commentary to two common viewpoints:
There are those who base their argument on the traditions that forbid and warn against arbitrary interpretation of the God’s word, and those who argue that the Koran has its own peculiar way of conveying the divine messages, which varies from the rational dialogues that ar based on the apparent meaning of the words.
Those who ratify the commentary of the Koran have proved, by relying on several and traditions that the Koran’s meghod of addressing is identical to that of the rationalists, and in the light of such argument, unveil the true purpos of those traditions that forbid the interpretation of the Holy scripture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commentary by personal opinion
  • comparative commentary possibility of apprehention and permission commertary
  • Conventional permission of commentary
  • Exegesis of Quran
  • Obligational permission of commentary