تحلیل رابطه استیمان و ضمان علی الید بر مبنای اذن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

یکی از این قواعد که به طور پراکنده در ابواب مختلف فقهی چون باب قضا و شهادات، عقد ودیعه، وکالت و ... از آن سخن رفته و مورد استفاده قرار گرفته است قاعده استیمان است که عمدتا در عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بروز یافته است. به رغم شهرت فقهی این قاعده و کاربرد فراوانی که در فقه و حقوق دارد، اما اختلافات راجع به آن نیز فراوان است. این اختلافات که ناشی از ابهام در رابطه میان اذن، امانت و ضمان است گاه تا جایی امتداد می یابد که قاعده بودن آن نیز مورد خدشه قرار می گیرد. به طوری که برخی استیمان را نه یک قاعده فقهی مستقل که استثنائی بر قاعده ضمان ید محسوب نموده اند. قاعده بودن یا استثنا بودن آن بر قاعده فقهی دیگر، نه یک بحث نظری، که دارای آثار عملی فراوان است. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش بوده ایم که رابطه میان اذن، استیمان و ضمان علی الید چیست؟ بررسی صورت گرفته که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد استیمان یک قاعده مستقل فقهی با احکام و آثار خاص خود است که درون مایه آن اذن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between Estimân and the rule of Zemân Alal yad Based on permission

نویسنده [English]

  • Sayed Mohammad Hasan Malaekehpour Shoishtari
Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

One of the rules that has been spoken and used in various jurisprudential jurisprudence such as the testimony, trust, is the rule of discipline which appeared in the phrase "Trustee should only swear" has found. Despite the fame of this rule and its wide application in jurisprudence and law, there are many disputes about it. The disagreement that arises from the ambiguity in the liability between permission, trust and responsibility sometimes extends to the point where its regularity is compromised. Some have considered the iodine as an exception to the rule of iodine, not an independent jurisprudential rule. The rule or its exception to the jurisprudential rule is not a theoretical discussion but has many practical implications. In this study, we sought to answer the question, what is the relationship between permission, Estimân and A lal-yad's liability. A descriptive-analytical study reveals that adherence is an independent jurisprudential rule with its specific rulings and effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trustee
  • A lal-yad's liability
  • trust
  • Liability
  • jurisprudence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 19 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1399