اهداف و چشم انداز

مهمترین اهداف مجله عبارتند از:

 1. آشنا ساختن جامعه علمی با تازه ترین آثار محققان و اندیشمندان در حوزه فقه و حقوق اسلامی؛

 2. حرکت در جهت نوآوری و نظریه پردازی؛

 3. طرح سؤالات و چالشهای علمی در زمینه مسایل فقهی حقوقی و پاسخگویی به آنها؛

 4. ارائه مباحث تطبیقیِ فقهی حقوقی بین مذاهب اسلامی و مکاتب غیر دینی؛

 5. حرکت در جهت انجام پژوهش های نوین فقهی - حقوقی اسلامی؛

 6. تلاش در راستای کاربردی کردن فقه و آثار آن در جامعه؛