اهداف و چشم انداز

 اهداف مجله عبارتند از:

1. آشنایی جامعه علمی با تازه ترین آثار محققان و اندیشمندان در حوزه فقه و حقوق اسلامی؛

2.  حرکت در جهت پژوهش های نوین فقهی و حقوقی و اسلامی؛

3. کاربردی کردن فقه و آثار آن در جامعه اسلامی؛

4. نشان دادن سابقه و کاربرد فقه در جامعه بشری؛

5. حرکت در جهت نظریه پردازی و نقدگرایی مذاهب دیگر؛

6. پاسخ به شبهات و سوالات در زمینه مسایل فقهی در عرصه داخلی و جهانی؛

7. کاربردهای گوناگون فقه در زندگی فردی و اجتماعی.