اهداف و چشم انداز

مهمترین اهداف مجله عبارتند از:

 1. آشنا ساختن جامعه علمی با تازه ترین آثار محققان و اندیشمندان در حوزه فقه و حقوق اسلامی؛

 2. حرکت در جهت نوآوری و نظریه پردازی؛

 3. طرح سؤالات و چالشهای علمی در زمینه مسایل فقهی حقوقی و پاسخگویی به آنها؛

 4. ارائه مباحث تطبیقیِ فقهی حقوقی بین مذاهب اسلامی و مکاتب غیر دینی؛

 5. حرکت در جهت انجام پژوهش های نوین فقهی - حقوقی اسلامی؛

 6. تلاش در راستای کاربردی کردن فقه و آثار آن در جامعه؛

محورهای موضوعی مجله:

فقه جزا و کیفری
فقه فردی و خصوصی 
فقه اجتماعی 
فقه سیاسی و بین الملل
فقه مقارن
فقه و مطالعات میان رشته ای:
فقه فرهنگی،
فقه اقتصادی،
فقه خانواده
فقه پزشکی
فقه مهندسی
فقه، فن آوری و تکنولوژی
فقه هسته ای
فقه و حقوق معاصر