واکاوی "دلیل عقل" در مبانی استنباط محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد علوم وتحقیقات اصفهان

چکیده

احمد بن محمد ،یکی از فقیهان صاحب سبک قرن دهم هجری است،به سبب تحقیقات دقیق و پرهیزگاری ،به محقق معروف است ؛ روش فقه پژوهی او ازچنان ویژگی های برجسته ای برخوردار است که مکتب خاصی را در ادوار فقه به خود اختصاص داده است.یکی از آثار وی --مجمع الفایده و البرهان-- در شرح ارشاد الاذهان -علامه حلی است، که به نو آوری ،در فقه امامیه ، شهرت یافته است ؛ او در این اثر مهم ،همانند فقیهان سلف به کتاب وسنت استناد نموده واز نهاد عقل به فراوانی در معانی گوناگون ؛قواعد فقهی ، اصول عملی، عقل قطعی و.... استناد می نماید ؛ آنگونه که گاهی با تکیه بر آن ، نظریه های مشهور را به چالش کشیده و دراین روند بر پایه ی اصول فقهی ؛ برای حوادث واقعه، نظریاتی ارائه می دهد.این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی نقش و کاربرد دلیل عقلی در این کتاب پرداخته است وبه این نتیجه دست یازیده است که وی به دلیل عقلی نگاه خاصی داشته و به استناد آن برخی از نظریات فقهی را که پشتوانه ای جزء شهرت نداشته به چالش کشیده و فتاوای منحصر به فرد داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the resson of wisdom in the foundations of inference in the basics of jurisprudence by Mohaghegh Ardabili in Majma alfayede va Alborhan book

چکیده [English]

Ahmad ibn Muhammad is one of the jurists with the style of the tenth centuries AH. He is known as a scholar because of his in-depth research, asceticism; His method of jurisprudence has such outstanding features that it has a special style and school in the periods of jurisprudence. As fascinated by the great jurists and who have followed his style. One of his works Majma Al-Faida and Al-Burhan, has been known as an initiative in Imami jurisprudence of the minds of Allama Hali.
As it sometimes relies on challenging popular theories ad exploring this institution and other rules. It examines many difficult sentences that have no conclusive reason. And in this process, based on the principles and standards of principle and jurisprudence, it provides theories for the events of the event. This research method has analyzed the role and application of rational reason in this book by analytical and descriptive method and he has come to the conclusion that he has taken a special look at it from a rational point of view and has challenged some jurisprudential theories that have no support other than fame and has given unique fatwas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohaghegh Ardabili
  • wisdom
  • jurisprudence
  • jurisprudential reason

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 04 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 03 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1399