تحقیق در زمینه احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

موضوع این مقاله، تحقیق در احکام مهم فقهی «وقف» بر اساس فقه استدلالی و استنباط آن احکام از کلمات اهل بیت عصمت وطهارت(ع) است؛ احکامی که بسیار مورد ابتلاست. «وقف» عبارت است از این‌که عین مال حبس گردد؛ یعنی از تصرّف مالکش و در برخی موارد از تصرّف مالکانه دیگران منع شود و منافع آن، در جهتی که واقف تعیین می‌کند آزاد گذاشته شود. پس، حقیقت وقف، حبس می‌باشد.
مهم‌ترین قاعده فقهی که در باب وقف استفاده می‌شود، قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» است. این قاعده بیان می‌کند که در استفاده از وقف باید از خطوط کلّی‌ای که واقف در انشای وقف یا وقفنامه تعیین کرده است، متابعت شود. در این مقاله به تشریح این قاعده پرداخته شده است.
از نتایج مهمّی که از این تحقیق حاصل گردیده، عبارت است از جریان معاطات در وقف و صحّت آن، عدم اشتراط قصد قربت در وقف، و اشتراط قبض با اذن واقف و احکام و مسایل مهمّ دیگر که در این مقاله بر اساس فقه استدلالی با استفاده از حدود 40 منبع اصلی فقهی و چندین منبع روایی بررسی و در موارد مهم به نظرات حقوقی نیز اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Rulings Devouted to Wagf in Islamic Jurisprudence and Law Based on Deductiom

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aminfard 1
  • Seyyed Hadi Hashemi Majd 2
چکیده [English]

This article studies the important jurisprudential rulings of “Wagf” (endowment) in jurisprudence based on reasoning and deduction provisions from the words of Ahlul-bayt A.S. - sentences that are very important and practical. Wagf refers to the imprisonment of property - namely prohibited from the owner seizing, and in some cases seizing ownership of others - and its benefits are made available in the direction that Wagif determines; so the reality of Wagf, is Habs.
The most important jurisprudence rule about Wagf is: “Woguf depends on what their owners determine", and states that the use of Wagf must be followed according to the dedicated lines that Wagif has determined in composing the Wagf, and this rule has been described in the article.
Of the important results of this study, the following can be stated : Moatat flowing in Wagf and its accuracy, absence of stipulation Qurbt in Wagf , and stipulation of Qabz with the permission of Wagif , and provisions and other important issues in this paper based on the rational jurisprudence by using about fourty main sources of jurisprudence and several narrative sources, and some legal opinions bave been indicated in important cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alms
  • custodian
  • Mawguf alayh
  • Tahbis
  • Wagf