امکان‌سنجی انتقال مالکیت معنوی در قالب عقود رایج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

امروزه اموال معنوی در دو عرصۀ مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت‌آوری گسترش یافته‌اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می‌طلبد. قانون‌های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب‌های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد.
قانون‌های موجود در اثبات مالیت و اهمیت حقوق معنوی به‌نسبت پذیرفتنی است، اما در جهت انطباق کامل مبانی سنتی و مرسوم مالکیت و نقل و انتقال آن با نظام مالکیت معنوی و نحوۀ انتقال آنها مشکلاتی وجود دارد. نقل و انتقال اموال معنوی در برخی عقود مانند رهن، صلح، هبه و بیع با موانعی روبه‌روست و در عقود اجاره، وکالت و عاریه نیز قانون‌های فعلی پاسخگو نیست. با عنایت به مواد 454 و 465 قانون مدنی انتقال اموال معنوی در قالب عقد معاوضه امکان‌پذیر است.
نگارنده با بررسی عقود معین وامکان‌سنجی انتقال اموال معنوی در قالب این عقود ضمن طرح چالش‌های موجود به تبیین نحوۀ انتقال صحیح این‌گونه اموال پرداخته است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The feasibility of the transfer of intellectual property in the form of current contracts

نویسندگان [English]

 • Mohsen Raisi 1
 • Maryam Aqai Bejestani 2
1 M.A Department of Private Law, Semnan Branch , Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch , Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The intellectual property in the field of intellectual property and industrial property amazingly expanded. This expansion of the prevalence of support to ease the transfer of intellectual property in Iran law implies the ability to transfer intellectual property, referred . But the principles of this transfer is paid in addition to portability in common formats as well, there is a legal vacuum.
The rules on proof of taxes and the importance of intellectual property rights is relatively acceptable, but in full compliance with the principles of traditional ownership and transfer of intellectual property and the transfer of intellectual property problems transfer some contracts such as mortgages, peace, gift and obstacles facing sales and lease contracts, powers of attorney and loan current law is not responsive. 454 and 465 of the Civil Code with regard to the transfer of intellectual property in the form of swap contracts is possible.
The author examines the feasibility of certain contracts, transfer of intellectual property in the form of the contracts, while posing challenges to explain how the transfer of ownership has been correct.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual Property
 • intellectual property transfer
 • Certain contracts
 1. فارسی

   

  1.  امامی، اسداله (1390). حقوق مالکیت صنعتی، تهران، انتشارات میزان.

  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386). ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.

  3. ــــــــــــــــــــ (1388). حقوق مدنی (رهن و صلح)، تهران، انتشارات گنج دانش.

  4. ــــــــــــــــــــ (1388). حقوق اموال، تهران، انتشارات گنج دانش.

  5. شهیدی، مهدی (1382). حقوق مدنی (عقود معین 1)، تهران، انتشارات مجد.

  6. کاتوزیان، ناصر (1381). اموال و مالکیت، چاپ پنجم، تهران، انتشارات میزان.

  7. ــــــــــــ (1381). حقوق مدنی معاملات معوض عقود تملیکی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

  8. ــــــــــــ (1382). وصیت در حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

   9. ـــــــــــ (1385). مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ،تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

  10. ــــــــــــ (1386). قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات میزان.

  11. ــــــــــــ (1387). قواعد عمومی قراردادها، ج 4، تهران، شرکت سهامی انتشار.

  12- ــــــــــــ (1392). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (اموال مالکیت)، تهران، انتشارات میزان.

  13. معین، محمد (1378). فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد سوم.

  14. مشیریان، محمد (1339). حق مؤلف و حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  15. محمدی، پژمان (1386). قراردادهای حقوق مؤلف، تهران، انتشارات دادگستر.

  16. میرحسینی، سید حسن (1387). حقوق اختراعات، تهران، انتشارات میزان.

  17. ـــــــــــــ (1390). حقوق علایم تجاری، تهران، انتشارات میزان.

  18. ـــــــــــــ (1391). مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، تهران، انتشارات میزان.

  عربی

  1. امام خمینی، سید روح‌الله (1421). البیع، ج 3، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر.

  2. --------------------(1379). تحریرالوسیله، ج 1، قم، دارالعلم.

  3. انصاری، مرتضی (1424). المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی.

  3. ایروانی، باقر (1427). دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری‌، ج 2، قم.

  4. خویی، سید ابوالقاسم (1410). منهاج الصالحین، ج 2، قم، مدینه العلم.

  5. شیخ طوسی، محمدبن حسن (1387). المبسوط فی فقه الامامیه، ج 2، تهران، مرتضویه.

  6. شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی (1410). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 3 و 4، قم، داوری.

  7. علامه حلى، حسن‌بن یوسف‌بن مطهر اسدى‌ (1414). تذکرة الفقهاء، ج 10، قم، مؤسسۀ آل‌البیت.

  8. نایینی، میرزا محمدحسین غروى‌ (1373). منیة الطالب فی حاشیة المکاسب‌، ج 1، تهران، محمدیه‌.

  - مقالات و پایان‌نامه‌ها

  1. امیدیان، فاطمه (1386). نحوۀ انتقال حقوق مالکیت معنوی (فکری)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.

  2. کریمی، عباس (1376). رهن و دین، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ 38: 42 - 19.

  3. گرجی، ابوالقاسم (1372). مشروعیت حق و حکم آن با تأکید بر حقوق معنوی، فصلنامۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ 29: 128 – 121.

  4. محمودی، اصغر (1391). رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعۀ تطبیقی، مجلۀ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 16، شمارۀ 1: 172 – 157.

   

دوره 12، شماره 1
فروردین 1395
صفحه 201-228
 • تاریخ دریافت: 24 فروردین 1395
 • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1394
 • تاریخ پذیرش: 18 اردیبهشت 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 18 اردیبهشت 1395