بسط تجربهء نبوی در بوته نقد (1)

نویسنده

چکیده

تردیدی نیست که پیامبری پیامبر به وحی است. یعنی پیامبر کسی است که ارتباط ویژه ای با خدا دارد و از طریق این ارتباط حقایقی را درک و به دیگران القا می کند. بر همین مبنا وحی در بینش اسلامی از جایگاه خاصی برخوردار است و محور اصلی آموزه های دینی و معارف آسمانی تلقی می گردد. به تعبیر دیگر، اسلام دین وحی و قرآن محصول آن می باشد; لذا هر نوع تحلیل و تفسیر وحی در حقیقت تحلیل و تفسیر بنیاد اسلام است و هر خطایی در آن، سبب انحراف افکار و تحریف اسلام و برداشت نادرست از آن خواهد شد. اخیرأ یکی از نظریه پردازان کشور ما در کتابی به نام "بسط تجربهء نبوی " به تفسیر و تحلیل وحی پرداخته، آن را تجربهء نبوی دانسته و از این نظر دفاع کرده است. از آن جا که دستاورد این نظریه انکار وحی و رسالت به معنای واقعی آن، و تفسیر وحی به معنایی است که مورد انکار دانشمندان اسلامی، بلکه خلاف صریح آیات قرآنی است; در این نوشتار کوتاه در صدد بررسی و نقد این نظریه هستیم و ایرادهایی را بر آن وارد دانسته ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

There is no doubt that to be a prohpet is based on receiving divine massages directetly from God; that is to say, prophet is the one who has an specefic relation with God through which he receives some facts and exactly convey it to others.
Accordingly, revalation has a high standing in Islamic ideology, and is the basic axis of relegious teachings. So we can say that Islam is an devine inspirational revelatory, with the direct result of Quran, consequently, an analysis or commentary on revelation would be the same on Islam foundations, and any mistake in this regard may result in deterioration of the follower’s thinking or corruption of Islam teachings. Lately one of theorists in our country has analyzed revelation in his book under the title of “the expand of prophecy experience”. He has viewed it an experience taken by the prophet, which - in some other scholars opinion - results in negation of the revelation.
Moreaover, it is against some Quran verses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expand
  • mission
  • Prophecy
  • Prophecy experience
  • Relegious experience
  • Revalation
  • Speech Acts