مبانی فقهی تقویم مهریه به نرخ روز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات دانشکده الهیات دانشگاه تهران

2 دانشجوی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

تقویم مهریه به نرخ روز از جمله مسائلی است که در گذشته وجود نداشته است. به وجود آمدن پولهای اعتباری و کاهش ارزش آنها ، سبب شد تا مسأله جبران ارزش پول به عنوان راهکار در جهت حفظ ارزش پول در دیون مالی نظیر مهریه مطرح شود. تبصره ماده 1082 قانون مدنی، نمونه ای از این راهکار است. اگرچه عده ای از فقها تقویم مهریه را مشروع نمی دانند، اما در مقابل عده ای دیگر آن را مشروع دانسته و عده‌ای نیز قائل به مصالحه بین طرفین هستند.
مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منایع معتبر فقهی، مشروعیت تقویم مهریه را به اثبات رساند. با توجه به بررسیهای انجام شده، خروج موضوعی از ربا، عرف، مدلول التزامی مهریه بر وفای به تعهد، قاعده ضمان ید، قاعده لاضرر و لزوم رعایت عدالت را به عنوان مبانی تقویم مهریه به نرخ روز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Juridical crteria for the assessment of dowry according to the up-to-the miniute rate

نویسندگان [English]

  • Hamid Ansari 1
  • Mojtaba Sahragard Dehkordi 2
چکیده [English]

assessment of compensation for the reduction in the value of the currency in case of the financial dowry is The issues that were not previously. The creation of credit money and their value redution caused that Compensation for the value of money Be considered as a means to preserve the value of money in financial liabilities arise such as dowry. In this regard, there was an waver to article 1082 in 1376 based on which monetary dowry must be assessd according to the up-to-the miniute retes. Although some jurists do not allow dowry assessment, but in contrast to most of the jurists permitted it, and some are also believed to be a compromise between the parties. The research methodology in this study is the evidence proponents of dowry assessment. This present investigation tries to prove the necessity of observance of fairness as the reasons for the principles of assessment of updated dowry rate and to have a research into the followig issues: topical swerve from usury, convention , the law of condition, the law of responsibility, the law of innocent (not imposing losses on other people) and necessity of justice

کلیدواژه‌ها [English]

  • dowry
  • dowry assessment
  • up-to-the miniute rate
  • compensation for the currency value reduction