موضوعات = فقه حقوق خصوصی
پژوهش فقهی، در خصوص آرای خلاف مشهور شیخ صدوق(ره) در مباحث مربوط به انحلال نکاح

دوره 18، شماره 3، مهر 1401، صفحه 753-779

10.22059/jorr.2021.306611.1008890

احسان علی اکبری بابوکانی؛ محمد امینی؛ سهند صادقی بهمنی


وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدی بر مادۀ 1113 قانون مدنی و آرای فقها)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 245-270

10.22059/jorr.2021.310855.1008943

عارف بشیری؛ حسین آقایی جنت مکان؛ مژگان داودی