دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 1-176 (پاییز و زمستان) 
1. ادوار فقه مقارن در شیعه

صفحه 5-32

رضا اسلامی؛ محمد معینی‌فر


7. موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی

صفحه 139-167

مهدی ساجدی؛ سیدجواد موسوی‌زاده