دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-171 (پاییز و زمستان) 
1. واکاوی تعهدات بر ذمه میت در فقه اسلامی

صفحه 5-24

سیدمحمد کاظمی بازدهی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم


2. تأملی بر رویکرد فازی در نظام فقهی اسلام

صفحه 25-50

رضا رنجبر؛ رحیم وکیل زاده؛ سلیمان عالی ملک طالش


7. ارتداد و احکام مربوط به آن در فقه

صفحه 145-162

سید احمد میرحسینی؛ حسن رضایی