دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 357-708 
بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی

صفحه 409-433

10.22059/jorr.2020.290230.1008639

هاشم فرج زاده جبدرقی؛ علیرضا صابریان؛ رضا کهساری


اندازه‌های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟

صفحه 435-459

حسین مختاری؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مؤمنی


رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران

صفحه 485-506

10.22059/jorr.2020.302908.1008822

سید احمد میرحسینی نیری؛ فاطمه السادات میرحسینی نیری