دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 709-1102 
8. تأملی در انگارۀ عدم ربا در معدودات

صفحه 907-937

10.22059/jorr.2020.288687.1008594

میثم شعیب؛ محمد تقی قبولی درافشان؛ محمد حسن حائری


10. واکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادلۀ قرآنی آن

صفحه 969-996

10.22059/jorr.2020.283816.1008486

سیدعلی هاشمی خانعباسی؛ سمیه کلیجی کردکلایی؛ محمود ابوترابی


11. ماهیت و آثار شروط الحاقی

صفحه 997-1024

10.22059/jorr.2020.293228.1008660

سید علی علوی قزوینی؛ جعفر رمضانی