دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 709-1102 
تأملی در انگارۀ عدم ربا در معدودات

صفحه 907-937

10.22059/jorr.2020.288687.1008594

میثم شعیب؛ محمد تقی قبولی درافشان؛ محمد حسن حائری


واکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادلۀ قرآنی آن

صفحه 969-996

10.22059/jorr.2020.283816.1008486

سیدعلی هاشمی خانعباسی؛ سمیه کلیجی کردکلایی؛ محمود ابوترابی