دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 561-853 
جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی

صفحه 685-705

10.22059/jorr.2019.279624.1008401

جعفر ناصری؛ محمد حسین ناظمی اشنی؛ علیرضا سلیمی؛ سیدعلیرضا حسینی