دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 561-853 
6. جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی

صفحه 685-705

10.22059/jorr.2019.279624.1008401

جعفر ناصری؛ محمد حسین ناظمی اشنی؛ علیرضا سلیمی؛ سیدعلیرضا حسینی


7. بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری

صفحه 707-734

10.22059/jorr.2019.287125.1008569

محمد رضا رضوان طلب؛ بهرام تقی پور؛ مرضیه ملکی