دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-192 
4. نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»

صفحه 81-104

10.22059/jorr.2019.244382.1007840

حمید مسجد سرایی؛ زهرا فیض؛ مجتبی نورزاد


8. بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن

صفحه 173-192

10.22059/jorr.2019.277219.1008358

معصومه مطلبی؛ احمد مرادخانی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی