دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 193-377 
نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم‌شناسی عدالت فقهی

صفحه 309-330

10.22059/jorr.2019.268256.1008232

رامین فغانی؛ محمّد مهدی زارعی؛ سعید ابراهیمی؛ علی اکبر ایزدی فرد


از فقه ادله تا فقه علل

صفحه 331-360

10.22059/jorr.2019.272388.1008299

عبدالحسین رضایی راد؛ معصومه سیاحی


جستاری در مبانی ولوج روح از منظر شیخ مفید

10.22059/jorr.2020.284973.1008776

فریده تاجفر؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم