دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، مهر 1399، صفحه 379-559 
واکاوی فقهی مقابله‌به‌مثل در ناسزا

صفحه 537-559

10.22059/jorr.2019.277633.1008365

هادی همتیان؛ سید جلیل طاهری؛ مصطفی جعفرطیاری