دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-340 
مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها

صفحه 97-118

10.22059/jorr.2020.297803.1008736

جلیل قنواتی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی


بازپژوهی ادلۀ حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی (با تأکید بر مصلحت)

صفحه 319-340

10.22059/jorr.2020.289607.1008617

زهرا رامشک؛ مهدی نوروزی؛ محمد رسول ملکی؛ سید محمود وزیری؛ حسین رجبی