دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، دی 1401، صفحه 839-1000