دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، مهر 1401، صفحه 689-838