موضوعات = فقه حقوق جزا
وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

10.22059/jorr.2021.308640.1008936

ابراهیم مطهری فر؛ محمود قیوم زاده؛ محمدرسول آهنگران


بررسی تطبیقی قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی در تفاسیر فقهی شیعه و حنفیه

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 613-637

10.22059/jorr.2021.319469.1009039

ایثار حسین شاه؛ طاهر غرباوی؛ احمد مرادخانی