دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 705-976