دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 705-976 
4. فرزندآوری مقتضای اطلاق عقد نکاح

صفحه 767-793

10.22059/jorr.2017.215568.1007447

لیلا ثمنی؛ مهدی مهریزی؛ سید محسن فتاحی