چکیده های انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

10.22059/jorr.2017.65918

عنوان مقاله [English]

English Abstracts