دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 439-703 
2. بررسی حکم فقهی پول مخمس در فرض افزایش قدرت خرید آن

صفحه 439-461

10.22059/jorr.2017.128784.1007008

سید رحمت‌الله دانش میرکهن؛ محمدحسن حایری؛ احمدعلی یوسفی